ПРОЕКТЪТ

Приключенският туризъм е мощно средство, чрез което може да се промотира устойчивото развитие в селските и икономически маргиналните области, да се генерират интелигентни работни места, както и да се предоставят въздействащи стимули за запазване на природната среда.

Прес последните години се наблюдава необходимост от изграждане на умения в различни области на индустрията, чиято цел е да нараства стабилно. Тези умения включват: управление и лидерство; осигуряване на високо качество на потребителските преживявания; предоставяне на възможности за подходящо обучение. Следователно, приключенският туризъм има трансформационен потенциал, особено за тези икономики, които са ограничени от структурни слабости и проблеми, свързани с тяхната отдалечена локация, което включва партньорите в проекта AVIP – Шотландия, Естония, Ирландия и България.

„Ние не трябва да се подвеждаме от изкуственото разделяне на професионалното и академичното образователно развитие“. AVIP приема това предизвикателство чрез разработването на иновативни партньорства и нови модели учебни планове и програми, базирани на висшето образование, които са приспособени да съответстват на необходимите дигитални и иновационни умения. На тази основа бизнесът ще разполага средства, които ще му дадат възможност за развитие в областта на приключенския туризъм.

НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Нашият основен фокус е върху разработването на образователни и обучителни програми за укрепване на уменията на младите хора и възрастните, работещи в сектора на приключенския туризъм. Резултатите включват иновативни модули за обучение, насочени към специалисти и служители, както и към студенти. В рамките на проекта ще бъдат организирани междукултурни форуми, чрез които да се обединят ресурси, експертиза и опит на организациите от транснационалното партньорство. Проектът ще помогне МСП да усъвършенстват своите маркетингови и дигитални технологии. Обучаемите ще придобият необходимите технически умения за осъществяване на ефективен дигитален маркетинг, както и продуктови иновационни умения, които са от решаващо значение за предприемачеството и растежа на бизнеса.